Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ATELIER SPOOR VENLO

 

 

Artikel 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

ASV : Atelier Spoor Venlo

Wederpartij: de wederpartij met wie ASV een overeenkomst aangaat, respectievelijk wenst aan te gaan, dan wel aan wie ASV een aanbieding doet of offerte uitbrengt, alsmede diens rechtsopvolgers.

Overeenkomst: iedere tussen ASV en wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Product(en): zowel zaken, als resultaten van diensten en opdrachten, dan wel door ASV aangenomen werk.

 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ASV en een Wederpartij waarop ASV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ASV, voor de uitvoering waarvan door ASV derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Alle offertes en aanbiedingen, in welke vorm dan ook door ASV gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De bij een aanbieding of offerte van ASV behorende afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven, opgegeven specificaties etc. gelden als een benadering, tenzij ASV uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard dat deze als exacte opgave zijn te beschouwen.

 

Artikel 4. PRIJZEN

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen transport-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 1. Indien de kostprijsfactor van bestelde producten, waaronder de kosten van lonen en grondstoffen, tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de datum van aflevering een verhoging ondergaan, is ASV gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

 

Artikel 5. CONTRACTSDUUR, LEVERINGSTERMIJNEN, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij ASV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ASV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Indien ASV gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan ASV ter beschikking heeft gesteld.
 3. Levering geschiedt af bedrijf van ASV. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ASV gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. Ieder vervoer geschiedt steeds voor rekening en risico van de wederpartij zonder dat ASV daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.
 4. ASV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder dit vooraf door de wederpartij te laten fiatteren.
 5. ASV is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ASV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ASV gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van ASV daardoor direct of indirect ontstaan.

 

Artikel 6. OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. ASV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  – de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of helemaal niet nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst ASV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet kan of zal nakomen;
  – de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van ASV kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is ASV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 1. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7. OVERMACHT

 1. ASV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. ASV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zoveel ASV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ASV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 8. BETALINGEN

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ASV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, zonder enige korting of verrekening, tenzij schriftelijk anders door ASV is aangegeven.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, of gedeelte van een maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 4. In geval van niet of niet-tijdige betaling door de Wederpartij, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op de wederpartij rustende verplichting, is ASV gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties te staken, onverminderd het recht van ASV om nakoming ven de overeenkomst te vorderen of vergoeding van de wederpartij van door ASV ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade.
 5. Zolang de wederpartij niet volledig aan alle op haar rustende verplichtingen jegens ASV heeft voldaan, is ASV gerechtigd leveringen op te schorten of alvorens tot levering van zaken over te gaan, van de wederpartij te verlangen dat de levering geheel of gedeeltelijk vooruit wordt betaald, dan wel betaling bij aflevering plaatsvindt, dan wel ten genoegen van ASV zekerheid wordt gesteld voor nakoming van de betalingsverplichting jegens ASV.

 

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door ASV in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ASV totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met ASV gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ASV veilig te stellen.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om ASV daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 10. GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES, VERJARINGSTERMIJN

 1. De door ASV te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. Iedere vorm van schadevergoeding of tegemoetkoming zijdens ASV komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ASV, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op schadevergoeding of tegemoetkoming toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar ASV geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 3. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan ASV te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan ASV te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat ASV in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient ASV in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal ASV de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van ASV, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan ASV te retourneren en de eigendom daarover aan ASV te verschaffen, tenzij ASV anders aangeeft.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ASV daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 8. Na verloop van voormelde termijnen zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

 

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien ASV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. ASV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ASV is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien ASV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ASV beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van ASV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. ASV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ASV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ASV toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. ASV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen schade als gevolg van vervoer alsmede gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Schade als gevolg van vervoer, ook al geschiedt dat vervoer door ASV naar de plaats van bestemming, komt steeds voor rekening en risico van de wederpartij.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ASV of diens leidinggevende ondergeschikten.
 9. Ieder recht op schadevergoeding vervalt, indien de wederpartij daarop niet binnen 14 dagen na de ontdekking van de schade schriftelijk en uitdrukkelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking, indien deze later dan twaalf maanden na levering van het product is opgetreden.

 

Artikel 12. RISICO- OVERGANG

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht of naar de wederpartij worden vervoerd.

 

Artikel 13. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

 1. ASV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ASV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Iedere wederpartij die een opdracht verstrekt aan ASV staat ervoor in dat door het verstrekken van die opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectuele eigendom, zoals een auteursrecht of een beeld- of merkrecht van een ander. Indien desondanks daarvan sprake mocht zijn, vrijwaart de wederpartij ASV in ieder geval voor aanspraken die derden in dat geval jegens ASV geldend mochten maken.

 

Artikel 14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ASV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van ASV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ASV het recht het geschil voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Versie: 1.01 / 01-2017